STANOVY OZĽH

 

 

Časť prvá:  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 

Článok 1

Názov a sídlo

 

1.Oravský zväz ľadového hokeja /ďalej len OZĽH/ je športovým, politicky nezávislým združením, ktoré dobrovoľne vytvorili hokejové kluby a oddiely pôsobiace na území VÚC Žilina.

2. OZĽH je riadnym členom Slovenského zväzu ľadového hokeja /ďalej len SZĽH/ a Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja /ďalej len SsZĽH/

3. Sídlom OZĽH je Dolný Kubín. Adresa: OZĽH, ulica Športovcov 1181/3, 026 01 Dolný Kubín

 

Článok 2

Hlavné úlohy OZĽH

 

1. Zastupovať záujmy hokejových klubov, oddielov a ďalších členov.

2. Starať sa o rozvoj hokeja v celej šírke, s osobitým zreteľom na rozvoj mládežníckeho hokeja, na zlepšenie podmienok pre jeho rozvoj na Orave, podľa možnosti finančných prostriedkov.

3. Spolupracovať so štátnymi orgánmi a samosprávami VÚC Žilina.

4. Vydávať organizačný poriadok a ďalšie predpisy pre OZĽH, riadiť dlhodobé a krátkodobé súťaže v oblasti VÚC Žilina, poriadané OZĽH, ako aj iné stretnutia na tomto území.

 

Článok 3

Súlad stanov a záväzných uznesení

 

1. Stanovy OZĽH a jeho členov musia byť spolu v zásadnom súlade . O súlade stanov alebo štatútov so Stanovami OZĽH rozhoduje výkonný výbor OZĽH / ďalej len VV OZĽH/.

2. Právoplatné uznesenia a rozhodnutia orgánov OZĽH, vydané v rámci ich právomoci a kompetencie, sú pre všetkých členov týchto orgánov a pre všetkých členov OZĽH záväzné.

3. Za porušenie Stanov OZĽH, jeho poriadkov a smerníc sa voči jednotlivcovi  a kolektívom prijímajú disciplinárne opatrenia.

 

 

 

Časť druhá:  ČLENSTVO

 

 

Článok 4

Členstvo v OZĽH

 

1. OZĽH má riadnych, združených a čestných členov.

2. Riadnymi členmi sú hokejové kluby a oddiely, ktoré majú sídlo na území VÚC Žilina. Tieto majú vlastnú právnu subjektivitu ako samostatné právne subjekty, alebo ako oddiely sú organizačnou jednotkou právnickej osoby.

3. Združenými členmi sa môžu stať združenia či asociácie, ktorých cieľom je napomáhať hokeju a starať sa o jeho rozvoj /asociácie trénerov, rozhodcov .../. O prijatí združených  členov rozhoduje Konferencia OZĽH /ďalej len konferencia/. Ich zástupcovia sa zúčastňujú na rokovaniach Konferencie a VV OZĽH.

4. Za čestných členov môžu byť zvolené osoby, ktoré sa zvlášť zaslúžili o rozvoj a propagáciu hokeja na najnižších či vyšších stupňoch riadenia.

 

 

Článok 5

Práva a povinnosti riadnych členov

 

1. Vyjadrujú záujmy hokejového hnutia v obciach , mestách v oblasti VÚC Žilina.

2. Starajú sa o všestranný rozvoj hokeja, predovšetkým medzi mládežou.

3. Spolupracujú so štátnymi orgánmi a inými organizáciami na úrovni obcí, miest, okresov, krajov.

4. Zastupujú spoločné záujmy členov.

5. Vydávajú si vlastné organizačné poriadky, v ktorých upravujú najmä práva a povinnosti svojich individuálnych členov, stanovujú rozsah svojej právnej a ekonomickej subjektivity a rozhodujú o svojom organizačnom začlenení - buď ako samostatný klub, alebo v spojení s inými oddielmi do telovýchovnej jednoty, ako aj združení sa v OZĽH.

6. Navrhujú zástupcov do orgánov OZĽH, a volia delegáta na Kongres SZĽH.

7. Platia členské príspevky alebo povinné vklady do súťaže tak, ako stanoví VV OZĽH.

8. Zúčastňujú sa so svojimi klubmi, resp. oddielmi, súťaží organizovaných v rámci združenia.

9. Sú povinní rešpektovať Stanovy, predpisy, pravidlá a smernice SZĽH a OZĽH.

 

 

Článok 6

Práva a povinnosti združených členov

 

1. Vyjadrujú záujmy svojich individuálnych členov, predkladajú ich názory a informujú o nich orgány OZĽH. Zvolení zástupcovia združených členov sa môžu zúčastňovať na rokovaniach konferencie a VV OZĽH.

2. Pôsobia v prospech hokeja, sú povinní posilňovať jeho spoločenskú vážnosť a obľubu, zvyšovať mravnú a odbornú úroveň svojich členov a funkcionárov.

3. Vydávajú svoje Stanovy, ktorými upravujú vzťahy v rámci ich organizovanej štruktúry ako aj vzťahy ku orgánom OZĽH a súťažiam, ktoré riadi OZĽH. Ich Stanovy nesmú odporovať Stanovám OZĽH.

 

 

Článok 7

Práva a povinnosti čestných členov

 

1. Môžu sa zúčastňovať na rokovaní Konferencie a v prípade riadneho delegovania územným zväzom majú právo hlasovať.

2. Podporujú záujmy hokejového hnutia a podľa svojich možností aktívne napomáhajú rozvoju hokejového hnutia.

3. Môžu byť volení do orgánov OZĽH.

      

 

Časť tretia:  ORGÁNY OZĽH

 

 

Článok 8

Štruktúra orgánov OZĽH

 

1. Orgánmi OZĽH sú:  

    a/ Konferencia OZĽH

    b/ Výkonný výbor OZĽH

    c/ Revízna komisia OZĽH /ďalej len RK OZĽH/

    d/ Komisie OZĽH

2. Výkonný výbor a komisie sú vytvorené na základe zastúpenia zo všetkých oblastí VÚC Žilina a na princípe odbornosti a efektívnosti a ako také sú priamo zodpovedné demokraticky voleným orgánom OZĽH.

    Orgány OZĽH zodpovedajú za svoju činnosť nasledovne:

    a/ Konferencia – riadnym členom OZĽH

    b/ Výkonný výbor – konferencii OZĽH

    c/ Komisie OZĽH – výkonnému výboru OZĽH

3. Členovia zväzových orgánov musia v záležitostiach klubu, ktorého sú členmi, zachovať nestrannosť. To isté platí pokiaľ ide o členstvo v jednotlivých komisiách OZĽH.

4. Funkčné obdobie členov výkonného výboru OZĽH, predsedu OZĽH a predsedu revíznej komisie trvá päť rokov.

 

 

Článok 9

Konferencia OZĽH

 

Najvyšším orgánom OZĽH je konferencia, ktorá sa koná najmenej raz za päť rokov. Termín a miesto konania konferencie stanoví VV OZĽH 30 dní pred a informuje o tom kluby, oddiely a ďalších členov najmenej 15 dní pred  začiatkom konferencie.

 

 

Článok 10

Príprava konferencie OZĽH

 

1. Kľúč k voľbe delegátov na konferenciu stanoví VV OZĽH. Každý klub alebo oddiel môže zastupovať taký počet delegátov, ako stanoví VV OZĽH. To sa však netýka prípadu, keď zástupca hokejového klubu alebo oddielu sa zúčastňuje konferencie ako člen VV OZĽH.

2. Ako riadni členovia s právom hlasovať sa konferencie zúčastňujú členovia VV OZĽH a predsedovia komisií OZĽH. Sekretár OZĽH sa môže konferencie zúčastniť a môže byť na túto konferenciu delegovaný s právom hlasovať.

3. Konferencie sa môžu zúčastniť aj delegovaní zástupcovia združených členov a čestní členovia OZĽH.

4. VV OZĽH je oprávnený pozvať na konferenciu aj ďalšie osoby, pokiaľ to považujú za potrebné  vzhľadom na obsah prerokovaných záležitostí.   

5. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.

6. Konferenciu riadi predsedajúci, ktorý je spravidla členom VV OZĽH

7. Návrhy a zmeny stanov a poriadkov OZĽH, rovnako tak prihlášky za združených členov OZĽH, návrhy na členstvo v OZĽH ako aj návrhy na vystúpenie z OZĽH, musia byť členmi združenými ako aj inými osobami zaslané VV OZĽH najmenej dva mesiace pred dňom konania konferencie. Návrhy, ktoré budú podané neskôr alebo až na konferencii, je možné prerokovať len so súhlasom väčšiny prítomných delegátov.

8. Ak majú byť na konferencii uskutočnené voľby funkcionárov, je VV OZĽH povinný najneskôr 14 dní pred jej konaním ustanoviť volebnú komisiu.

 

 

Článok 11

Právomoc a pôsobnosť konferencie OZĽH

 

1. Konferencia má v rámci pôsobnosti OZĽH právomoc normotvornú, rozhodovaciu a kontrolnú.

2. Konferencia OZĽH:

    a/ prerokováva správu o činnosti OZĽH od predchádzajúcej konferencie

    b/ schvaľuje Stanovy OZĽH, ich zmeny a doplnky

    c/ volí predsedu OZĽH, VV OZĽH, predsedu Revíznej komisie OZĽH, delegátov na Kongres SZĽH

    d/ prijíma do OZĽH združených a ostatných členov

    e/ rozhoduje o členstve v SZĽH alebo v iných športových organizáciách , ako aj o výstupe z nich

    f/  rozhoduje o návrhoch riadnych a združených členov

    g/ prerokováva a rozhoduje o otázkach v týchto Stanovách neupravených, ak tieto súvisia s organizáciou a činnosťou OZĽH   

 

 

Článok  12

Hlasovanie o obsahových otázkach

 

1. Pred každým hlasovaním na konferencii sa rozhodne o jeho spôsobe

2. Návrh je prijatý ak za tento návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať.

 

 

Článok 13

Voľby

 

1. Predsedu OZĽH, členov VV OZĽH, predsedu RK OZĽH a delegátov na kongres SZĽH volia delegáti s právom hlasovať.

2. Volebná komisia navrhuje kandidátov na každú volenú funkciu. Volené môžu byť osoby príslušné k OZĽH. Nemusia sa pritom zúčastniť konferencie s právom hlasovať. V prípade účasti na konferencii navrhovaný kandidát musí svoj súhlas vyjadriť osobne alebo v prípade neprítomnosti potvrdiť písomne.

3. Pri voľbách predsedu OZĽH a predsedu RK OZĽH je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať. Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska v prvom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov, organizuje sa druhé kolo hlasovania, v ktorom kandidujú dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov K zvoleniu v druhom i ďalších kolách stačí pomerná väčšina hlasov.

4. Podrobnejší priebeh volieb upraví volebný poriadok konferencie.

 

 

Článok 14

Mimoriadna konferencia OZĽH

 

1. Mimoriadna konferencia musí byť zvolaná ak o to písomne požiada ¾ členov VV OZĽH alebo ak o to požiada písomne minimálne ½ riadnych členov OZĽH. V takomto prípade musí byť mimoriadna konferencia zvolaná do 6 týždňov odo dňa rozhodnutia VV OZĽH o jej zvolaní, resp. do 6 týždňov od doručenia písomného prejavu ½ riadnych členov OZĽH žiadajúcich zvolanie mimoriadnej konferencie.

2. Na organizácií a priebehu mimoriadnej konferencie sa primerane použijú články 10 až 13 týchto Stanov OZĽH

 

Článok 15

Výkonný výbor OZĽH

  

1. Výkonný výbor operatívne riadi činnosť OZĽH. Rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ týmito stanovami, alebo inými  základnými predpismi nie sú vyhradené konferencii, alebo komisiám a rozhoduje ako prvostupňový odvolací orgán OZĽH.

2. Výkonný výbor OZĽH tvorí predseda OZĽH, podpredseda, a ďalší funkcionári tak, aby VV OZĽH bol 7-členný.

3. Členovia Výkonného výboru vykonávajú funkcie, do ktorých boli zvolení, ako čestné – neplatené funkcie.

 

 

Článok 16

Práva a povinnosti Výkonného výboru OZĽH

 

1. Členovia Výkonného výboru sú povinní vykonávať svoju funkciu nezištne v prospech oravského a slovenského hokeja, dbať na jeho záujmy a posilňovať spoločenskú vážnosť hokeja.

2. Členovia Výkonného výboru sú povinní zúčastňovať sa jeho rokovania. V prípade postupu, ktorý je nezlučiteľný so cťou hokejového funkcionára, alebo v prípade, že sa nebudú vo väčšej miere zúčastňovať činnosti Výkonného výboru, môžu byť z funkcie odvolaní a to Konferenciou OZĽH.

3. Výkonný výbor:

    a/ rozhoduje v otázkach majstrovských súťaží, schvaľuje miesto konania a organizáciu stretnutí, resp. súťaží organizovaných v kompetencii OZĽH

    b/ rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu komisií a orgánov ako prvostupňový odvolací orgán

    c/ schvaľuje zloženie komisií, dohliada na ich činnosť a predsedov komisií (pokiaľ nie sú členmi VV), môže pozývať na svoje rokovanie

    d/ prerokováva a uzatvára dohody s inými organizáciami

    e/ zabezpečuje styk so SZĽH a ak si to situácia vyžiada aj s domácimi a zahraničnými športovými zväzmi a organizáciami

    f/ pripravuje návrhy pre rokovanie Konferencie OZĽH

    g/ podľa podmienok a potrieb vyjadruje sa k platenému aparátu OZĽH, stanovuje jeho kompetenciu a právomoc

    h/ zariaďuje neodkladné záležitosti aj nad rámec svojej základnej pôsobnosti, o čom musí neodkladne informovať kluby a oddiely OZĽH

    i/ prerokováva a schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov a delegátov OZĽH, ako aj ich postup do regionálnych súťaží

    j/ prerokováva rozpočet a účtovnú uzávierku OZĽH

    k/ schvaľuje delegáta na zasadanie Rady SZĽH           

 

 

Článok 17

Rokovanie Výkonného výboru OZĽH

 

1. Predseda OZĽH zvoláva Výkonný výbor podľa potreby, najmenej však 1raz za mesiac počas prebiehajúcej súťaže. Výkonný výbor musí zvolať ak o to požiada väčšina jeho členov.

2. Výkonný výbor je uznášaniaschopný ak je prítomná väčšina jeho členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

3. Sekretár OZĽH má za povinnosť zúčastňovať sa na schôdzi Výkonného výboru.

4. Rokovania Výkonného výboru sa môžu zúčastniť predsedovia komisií a ďalší (ak nie sú členmi VV). Ich prítomnosť je však povinná pri prerokovávaní materiálov spadajúcich do ich pôsobností.

 

 

Článok 18

Predseda OZĽH

 

1. Štatutárnym orgánom OZĽH a jeho Výkonného výboru je predseda OZĽH.

2. Predseda OZĽH pri výkone svojich funkcií záväzne vystupuje v mene OZĽH a Výkonného výboru. K zastupovaniu môže predseda splnomocniť v stanovenom rozsahu i podpredsedu, sekretára, prípadne ďalších funkcionárov OZĽH.

3. Predseda zvoláva zasadnutie Výkonného výboru a riadi jeho činnosť.

 

 

Článok 19

Komisie OZĽH

 

1. K operatívnemu riadeniu jednotlivých oblastí činnosti si OZĽH zriaďuje odborné komisie.

2.  Predsedov komisií volí a odvoláva VV OZĽH. VV OZĽH taktiež rozhoduje o vzniku novej alebo o zrušení existujúcej komisie.

3. Členov komisií schvaľuje na návrh predsedu komisie VV OZĽH. 

4. Pôsobnosť a úlohy jednotlivých komisií upravuje „Organizačný poriadok OZĽH“, ktorý schvaľuje VV OZĽH.

 

 

Článok 20

Aparát OZĽH

 

1. Zloženie, právomoc a pôsobnosť aparátu schvaľuje VV OZĽH.

2. Na čele aparátu je vedúci sekretár, ktorého menuje VV OZĽH. Je povinný sa zúčastňovať rokovania VV OZĽH. 

3. Zloženie, právomoc, pôsobnosť, ako aj práva a povinnosti platených pracovníkov aparátu OZĽH (ak podmienky dovolia ich zriadenie), stanoví zvláštnym predpisom VV OZĽH.

 

 

Článok 21

Revízna komisia OZĽH

 

1. Komisia je nezávislý kontrolný orgán, ktorý uskutočňuje kontrolu hospodárenia s prostriedkami OZĽH, dodržiavania noriem a poriadkov OZĽH.

2. Komisia sa skladá z predsedu, ktorého volí konferencia a dvoch členov, ktorých na návrh  predsedu komisie schvaľuje VV OZĽH.

3. Komisia predkladá  o svojej činnosti raz ročne správu zástupcom klubov a oddielov vždy po skončení súťažného ročníka a na každú konferenciu súhrnnú správu  s návrhmi  na opatrenie. O zistených  nedostatkoch  neodkladne  informuje predsedu OZĽH.

4. Komisia si vytvára plán kontrolnej činnosti a z každej vykonanej kontroly vyhotovuje správu s návrhmi na opatrenie pre príslušný riadiaci orgán OZĽH.

5. Komisia zasadá najmenej raz za polrok a zasadnutie zvoláva predseda komisie najmenej 10 dní pred zasadnutím.

6. Komisia svoju činnosť zameriava hlavne na:

    a/ kontrolu efektívnosti hospodárenia s prostriedkami OZĽH

    b/ posudzuje dodržiavanie Stanov OZĽH, Organizačného poriadku OZĽH a ďalších noriem schválených orgánmi OZĽH

7. Komisia si môže ku konkrétnym kontrolám vyžiadať posudky, expertízy a stanoviská od jednotlivých funkcionárov, ale aj od orgánov OZĽH.

8. O každom uznesení, alebo závere komisie sa rozhoduje hlasovaním, pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

9. Pre prácu komisie vytvára sekretár OZĽH vhodné materiálne a technické podmienky.

10. Predseda komisie je prizvaný na každé rokovanie VV OZĽH.

11. Každý člen OZĽH, alebo riadiaci orgán OZĽH môže podať komisii podmet na preskúmanie správnosti postupu a uplatňovania noriem orgánmi OZĽH.

 

 

Časť štvrtá:  PRÁVNA SUBJEKTIVITA A HOSPODÁRENIE

 

 

Článok 22

Právna subjektivita OZĽH

 

OZĽH je samostatným športovým združením s právnou subjektivitou. V mene OZĽH rokuje VV OZĽH, ktorý navonok zastupuje predseda.

 

 

Článok 23

Hospodárenie OZĽH

 

Majetok a finančné prostriedky OZĽH sú najme:

a/ majetok a finančné prostriedky získané delimitáciou alebo prevodmi z iných subjektov na OZĽH

b/ poplatky družstiev hrajúcich v majstrovských súťažiach OZĽH, napr. štartovné pred začiatkom súťažného ročníka, ktorého výšku stanoví VV OZĽH

c/ správne poplatky a peňažité pokuty ukladané v súťažiach

d/ príjmy z reklám a z vlastnej podnikateľskej činnosti

e/ príjmy z dotácie od SZĽH

f/ dary a dotácie od sponzorov

g/ úroky z deponovaných vkladov a pôžičiek

 

 

Článok 24

Finančné hospodárenie OZĽH

 

1. OZĽH hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok. Bezprostredným spravovaním majetku a finančných záležitostí je poverený sekretár.

2. VV OZĽH a sekretár predkladá zástupcom klubov a oddielov, po skončení súťažného ročníka, každoročne správu o  hospodárení.

3.Finančné hospodárenie bližšie upravia prípadné smernice finančného hospodárenia v OZĽH.

 

 

 

Časť piata:  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

Článok 25

Výklad Stanov OZĽH

 

1. Záväzný výklad Stanov OZĽH náleží iba VV OZĽH.

2. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v týchto Stanovách a iných základných predpisoch, rozhoduje VV OZĽH.

3. Stanovy OZĽH vychádzajú zo Stanov SZĽH, schválených Kongresom SZĽH dňa 18.12.1992. Posledné zmeny a doplnky Stanov SZĽH schválila Rada SZĽH dňa 8. júna 2001.

      

 

Článok 26

Vystúpenie z OZĽH

 

1. Klub alebo oddiel, ktorý chce vystúpiť zo OZĽH je povinný o tom informovať vopred príslušný  riadiaci hokejový zväz, v ktorom je združený.

 

 

Článok 27

Zánik OZĽH a majetkové vysporiadanie

 

1. Zánik OZĽH je možný, ak o tom rozhodne jeho riadna alebo mimoriadna konferencia.

2. O zániku združenia jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor najprv vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.     

 

 

Článok 28

Účinnosť Stanov OZĽH

 

1. Stanovy OZĽH sú otvoreným dokumentom. Možno ich dopĺňať, pripomienkovať tak, aby eventuálne úpravy schválila najbližšia konferencia OZĽH za dodržania článku 10 bod číslo 7.

2. Tieto Stanovy boli schválené na konferencii OZĽH dňa 20.decembra 2001 a nadobudnú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

 

 

Registrácia Stanov Oravského zväzu ľadového hokeja so sídlom v Dolnom Kubíne, bola vykonaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

dňa...............................................................

pod číslom.....................................................

 

 

..........................................................................

pečiatka a podpis

Ministerstva vnútra SR