KONFERENCIA OZĽH - 22. 09. 2017, zimný štadión v Dolnom Kubíne

 

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová, volebná, návrhová)

4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

5. Správa o činnosti OZĽH za 2013-2017

6. Správa o hospodárení OZĽH za 2013-2017

7. Správa revíznej komisie OZĽH

8. Správa mandátovej komisie

9. Návrh kandidátov do orgánov OZĽH

10. Diskusia

11. Voľba predsedu OZĽH

12. Voľba VV OZĽH

13. Voľba predsedu Revíznej komisie OZĽH

14. Schválenie uznesenia

15. Záver

 

 

Rokovací poriadok:

 

1.Na konferencii sa zúčastňujú delegáti s právom hlasovať a to delegáti za HK a TJ ktoré štartujú v OHS ako aj delegáti za HK a ostatní pozvaní na základe rozhodnutia VV OZĽH a členovia VV OZĽH. Konferencie sa môžu zúčastniť  pozvaní hostia a pracovníci masovokomunikačných prostriedkov.

2.Hlasovania sa zúčastňujú delegáti s právom hlasovať.

3.Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.

4. Priebeh konferencie riadi pracovné predsedníctvo a pracovné komisie podľa schváleného programu. Návrh na ich zloženie predkladá predsedajúci konferencie k verejnému hlasovaniu. O platnosti návrhov rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

5.Činnosť pracovných komisií riadia ich predsedovia, ktorých zvolia delegáti konferencie.

6.Voľba komisií:

   Mandátová – je 3-členná, preveruje právoplatnosť mandátov, kontroluje prezenčné listiny, predkladá správu o účasti delegátov a uznášania schopnosti konferencie.

   Volebná – je 3-členná, predkladá Konferencii návrh kandidátov na jednotlivé funkcie, riadi voľby a podáva správu o ich výsledku. V praxi sa riadi volebným poriadkom konferencie.

   Návrhová – je 3-členná a Konferencii predkladá návrh na uznesenie, prípadne ďalšie dokumenty.

7. Predsedom pracovnej komisie môže byť len delegát s právom hlasovať.

8. Diskusie sa môžu zúčastniť delegáti s právom hlasovať a hostia.

9. Návrhy, pripomienky a doplnky k prerokovávaným materiálom je možné podať pracovnému predsedníctvu, alebo pracovným komisiám.

10. Delegáti s právom hlasovať majú právo byť volení, diskutovať, podávať pripomienky a návrhy. Hostia majú také isté práva, okrem práva hlasovať.  

11. Hlasovanie o protokolárnych veciach a predložených dokumentoch sa uskutočňuje verejným spôsobom. Pred voľbami rozhodnú delegáti o spôsobe hlasovania. Rozhodnutie je právoplatné, ak pre návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

 

 

Volebný poriadok:

 

1. Konferencia je najvyšším orgánom OZĽH, pričom voľby sa konajú raz za päť rokov. Voľby na konferencii riadi volebná komisia podľa tohto volebného poriadku.

2. Konferencia volí:

    predsedu OZĽH

    členov VV OZĽH

    predsedu revíznej komisie OZĽH

3. Voľby na konferencii OZĽH sa môžu konať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.

4. Volebná komisia je 3-členná a bezprostredný akt volieb riadi predseda volebnej komisie.

5. Volebná komisia z obdržaných návrhov predkladá Konferencii OZĽH návrh kandidátov na funkciu predsedu OZĽH, na funkciu predsedu RK OZĽH a na funkciu člena VV OZĽH.

6. O spôsobe volieb (verejne, alebo tajne) rozhodne Konferencia OZĽH. Ak sa hlasuje tajne tak úpravu hlasovacieho lístka pred každou voľbou vysvetlí predseda volebnej komisie.

7. Právoplatne je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať. Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo hlasovania. Druhého kola sa zúčastnia dvaja kandidáti na príslušnú funkciu s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Pri voľbe členov VV OZĽH sú právoplatne zvolení prví šiesti kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov.

8. Voľby predsedov komisií vykoná VV OZĽH na svojom zasadnutí bezprostredne po skončení Konferencie OZĽH.

9. Výsledky volieb predsedu OZĽH, predsedu RK OZĽH a členov VV OZĽH vyhlási predseda volebnej komisie okamžite po sčítaní právoplatných hlasov a písomnú správu o výsledkoch volieb odovzdá predsedovi návrhovej komisie na zakomponovanie do uznesenia.

 

 

Správa o činnosti OZĽH za 2013-2017

 

VV OZĽH pracoval v tomto zložení:

   Ing. Jozef Babinský - predseda

   Ing. Štefan Belvončík – podpredseda   

   Ing. Emil Pánči, Miroslav Benčík, Jozef Štilec, Štefan Kvak, František Jancek

Komisie pracovali v nasledovných zloženiach:

   ŠTK – Štefan Kvak- predseda

              Jozef Babinský - člen

              Emil Pánči - člen

    DK – Jozef Štilec– predseda

             Miroslav Benčík

             František Jancek (Ladislav Hollý)

    RK – Peter Poracký – predseda

             Milan Florek

             Martin Babinský

 

   Hospodár OZĽH – Milan Laššák

 

Zoznam víťazov (počet štartujúcich mužstiev) posledných piatich súťažných ročníkov.

Oravská hokejová súťaž (OHS)

32. OHS - Draci Dolný Kubín  (6 mužstiev)
31. OHS - TJ Oravská Lesná  (8 mužstiev)
30. OHS - Draci Dolný Kubín  (12  mužstiev)
29. OHS - Draci Dolný Kubín  (13 mužstiev)
28. OHS - Draci Dolný Kubín  (11 mužstiev)
 

Oravský pohár (OP)

21. OP - TJ Oravská Lesná  (6 mužstiev)
20. OP - TJ Oravská Lesná  (6 mužstiev)
19. OP - TJ Oravská Lesná  (4 mužstiev)
18. OP - HK Sokol Liesek    (2 mužstvá)
17. OP - HK Námestovo       (7 mužstiev)
 

Oravská hokejová liga internacionálov (OHLI)

13. OHLI - HK Oravská Jasenica  (8 mužstiev)
12. OHLI - Starci Dolný Kubín      (8 mužstiev)
11. OHLI - Primatori Námestovo  (8 mužstiev)
10. OHLI - HK Oravská Jasenica  (7 mužstiev)
09. OHLI - Starci Dolný Kubín      (6 mužstiev)
 
 

Zoznam víťazov OHS,OP a OHLI (počet štartujúcich mužstiev) počas doterajších 32 rokov od vzniku OZĽH.

 
 

 

Správa volebnej komisie